Všeobecné Obchodní podmínky FAIR JOB PORTAL s.r.o.

Obchodní firma: FAIR JOB PORTAL s.r.o.
Sídlo: Smilova 335, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Identifikační číslo: 048 35 085
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 254441 vedená u Městského soudu v Praze

Všeobecné obchodní podmínky pracovního portálu FAIR JOB PORTAL s.r.o. (dále jen Poskytovatel) upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Uživateli (dále jen Uživatel) webových služeb společnosti (dále jen Služba).

Webové služby jsou dostupné na adresách:

 1. Poskytovatel umožňuje Uživatelům na svých webových stránkách prohlížení a zadávání údajů spojené s hledáním nové pracovní pozice případně obsazení volného pracovního místa. Souhlasí s užíváním počítačových programů, které umožňují provozování tohoto webu. Provozovatel vydává tyto Podmínky, které upravují práva a povinnosti Provozovatele a všech osob při používání obsahu či informací zveřejněných na webu. Jakýmkoliv užíváním portálu FAIR JOB PORTAL s.r.o. souhlasíte s těmito Podmínkami. Dle uvážení Provozovatele (např. při porušení podmínek) může být dotyčnému zamezen přístup k tomuto pracovnímu portálu.

 2. Uživatel nesmí získaná data použít pro další svoji výdělečnou činnost. Jakýkoliv obsah portálu tj. informace na webu FAIR JOB PORTAL s.r.o. zobrazené a informace, které návštěvník webu získá díky některým i placeným službám, stažené materiály i veškeré obsahy, které nějak souvisí s provozováním pracovního portálu FAIR JOB PORTAL s.r.o., můžou návštěvníci využívat pouze pro osobní potřebu bez komerčního využití. Sdělené údaje slouží k hledání vhodného zaměstnání či získání doplňkových informací o práci (články k tématu aj.), potenciální zaměstnavatelé, personální agentury a agentury práce jej můžou využívat pouze k hledání vhodných zaměstnanců formou inzerce volných pracovních pozic, prohledáváním životopisů aj. bez jakýchkoliv nekalých praktik, dle uvedených Všeobecných podmínek.

 3. Podmínkou využívání služeb Poskytovatele je bezplatná registrace, kdy potenciální zaměstnavatel, agentura práce nebo pracovní agentura na základě svého přiděleného IČO provede registraci svojí firmy. Pokud Uživatel sdělí nepravdivé informace, Poskytovatel nezveřejní požadované služby. Tyto služby spojené s inzercí volných míst a informací o zaměstnavateli, agentuře práce nebo pracovní agentury, jsou placené služby a řídí se platným ceníkem aktuálně na webových stránkách Služby.

 4. Pro Uživatele, kteří prostřednictvím pracovního portálu hledají novou pracovní pozici, jsou informace od potenciálních zaměstnavatelů, agentur práce a pracovních agentur zdarma a není nutná registrace.

 5. Registrací firmy získá Uživatel svoje přihlašovací údaje, které jsou důvěrné a Poskytovatel nesmí tyto údaje sdělovat třetí straně. Avšak Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě zneužití svěřených dat v případě, že Uživatel sdělí tyto údaje jiným osobám. Uživatel při vytváření svého účtu také souhlasí s příslušnými podmínkami k inzerci, prohlížení životopisů a vkládání údajů o své firmě, svého loga a fotografií viz registrace zaměstnavatele, agentur práce a pracovních agentur na stránkách webu.

  V tomto případě se Uživatel zavazuje nikomu nesdělovat heslo a chránit ho. Uživatel je za svůj účet odpovědný, a to i v případě, kdy sdělí údaje třetí straně a ta by prostřednictvím jeho účtu prováděla nekalé praktiky a nedodržovala podmínky provozování pracovního portálu Fair Job. Toto jednání cizí osoby prostřednictvím registrovaného účtu se považuje jako jednání Uživatele. Toho komu účet patří.

  Je zakázáno hlásit se do cizích účtů, tj. účtům, které si sám Uživatel nevytvořil a nemá k němu oprávnění, či je jakkoliv je využívat nebo zneužívat. V případě zneužití svého účtu je třeba vše okamžitě nahlásit Provozovateli.

 6. V případě ztráty hesla Uživatele je možné si nastavit heslo nové na základě ověření identity e-mailovou adresou Uživatele.

 7. O tom, jaké poskytne Uživatel Provozovateli informace spojené s hledáním nových pracovních pozic, rozhoduje pouze Uživatel. Údaje uvedené u inzerátů například popis pozice, mzda, benefity a další informace spojené s nabízenou pracovní pozicí, jsou pro zájemce o práci/brigádu pouze orientační a nezávazné. Případný zájemce o volnou pracovní pozici se na základě textu v inzerátu nemůže domáhat soudně ani jinou cestou podmínek zde uvedených. V inzerátu může být např. omylem nepravdivá informace, neaktuální informace nebo nepravdivé údaje o zaměstnavateli, agentuře práce nebo agentuře práce. Za nepravdivé, neúplné a neaktuální informace nese odpovědnost pouze Uživatel. Provozovatel pracovního portálu nemá povinnost tyto informace ověřovat. Závazné a přesné informace jsou pouze ty, které jsou zaměstnavatelem, agenturou práce a pracovní agenturou písemně potvrzené v platné pracovní smlouvě.

 8. Provozovatel si vyhrazuje právo jakýkoli údaj, sdělení nebo informaci, která je v rozporu s dobrými mravy nebo neetické povahy smazat. Dále nesmyslné nebo nepřesné údaje, případně vyjadřující politický nebo náboženský postoj, vulgarismy a inzeráty s erotickým obsahem. Tuto skutečnost není nucen Provozovatel Uživateli oznamovat.

 9. Veškeré duplicitní inzeráty, případně stejného obsahu, budou smazány. V případě odpovědí na nabídku práce či brigády je odpověď včetně kontaktních údajů posílána pouze zadavateli nabídky na příslušný e-mail, který uvedl zadavatel nabídky. Tento e-mail není viditelný v nabídce volné pracovní pozice. Uživatel je dále odpovědný za ochranu veškerých těchto osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Provozovatel k těmto datům nemá přístup a neeviduje je.

 10. Veškeré úmyslné nebo neúmyslné poškození pracovního portálu (zavedení viru, Trojský kůň nebo DOS útoky) budou dle zákona postižitelné a Provozovatel si vyhrazuje právo k odstranění všech údajů a programů spojených s těmito aktivitami.Uživatel odpovídá v plné výši za veškerou škodu, která by vznikla jeho jednáním Provozovateli (např. poškozování dobrého jména, uvádění podvodných informací aj.)

 11. Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli veškerou újmu, která by tímto útokem vznikla.

 12. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo na zrušení účtu, pokud by byl využíván nestandartním způsobem, kopírováním obsahu či jakkoliv narušoval řádné fungování webu. Nadměrně zatěžovat server, snažit se web jakkoliv poškodit, využívat roboty, zneužívat informace obsažené na webu, posílat nevyžádané e-maily – spam, jakkoliv reagovat na inzeráty bez vůle být zaměstnán či získat další informace k práci. Jednat jménem Provozovatele, či jakkoli poškozovat jeho dobré jméno, sbírat a shromažďovat data uvedená na webu nebo je zveřejňovat na jiných webech například v životopisech, inzerátech aj. Nezadávat nepravdivé, neúplné a klamné informace.

 13. Uživatel bere na vědomí, že jím sdělené údaje jsou veřejného charakteru a jsou sdělovány potenciálním budoucím zaměstnavatelům včetně zveřejnění přiloženého životopisu, případně zaměstnancům.

 14. Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů popisuje dokument ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI FAIR JOB PORTAL s.r.o..

 15. Uživatel bere na vědomí, že okruh potenciálních zaměstnavatelů se může měnit. Uživatel souhlasí s tím, aby se výše uvedené subjekty s jeho osobními údaji seznámily a případně ho oslovily s nabídkou zaměstnání.

 16. Uživatel potvrzuje, že byl s uvedenými skutečnostmi seznámen a bylo jeho povinností si Všeobecné obchodní podmínky přečíst a souhlasí.

 17. Provozovatel seznamuje Uživatele, že používá cookies z těchto důvodů. A to aby byl Provozovatel schopen rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro konkrétního Uživatele. Jedná se o základní nastavení ovlivňující zobrazení webových stránek. Provozovatel může mít cookies i pro anonymní získávání statistik pro třetí strany, což však vylučuje získávání konkrétních osobních údajů. Jakýmkoliv užíváním Služby Uživatel souhlasí s používáním tzv. technických (funkčních) souborů "cookies" nezbytných pro chod Služby. Jedná se o malé textové soubory, které jsou při procházení stránek ukládány do Vašeho PC či jiného používaného zařízení. Další informace o cookies popisuje dokument Cookies

 18. Provozovatel má právo na pravidelnou technickou údržbu systému a s tím souvisí, že Uživatel nemá právo na jakoukoliv kompenzaci z tohoto důvodu.

 19. Na základě povolení je FAIR JOB PORTAL s.r.o. a obsah stránek chráněn duševním vlastnictvím a v souladu s právními předpisy je další šíření získaných údajů ze stránek webu zakázáno.

 20. Právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí ustanovením zákona č. 89/2012Sb.občanského zákoníku ve stávajícím znění i dalšími právními úpravami a obecně závaznými právními předpisy.

 21. Korespondenční adresa je stejná jako adresa zapsaná v obchodním rejstříku. Pro kontakt je možné využívat i kontaktní e-mailové adresy FAIR JOB PORTAL s.r.o.

 22. Provozovatel tyto Všeobecné obchodní podmínky může kdykoliv jednostranně měnit a jsou platné od 1. 11. 2016.